Social Kitchen Amsterdam en Rotterdam

The Purpose and Future in Work

Is de invulling en verdeling van werk zoals wij die kennen nog wel van deze tijd? Of vraagt onze snel veranderende samenleving om een revaluatie? Kom op 7 maart luisteren hoe Alexander Rinnooy Kan en Robert Went denken over de toekomst van werk. En op donderdag 4 april hoe Feike Sijbesma hier over denkt. 


De huidige opvatting van werk staat om verschillende redenen onder druk. Robotisering en de opmars van kunstmatige intelligentie maakt veel banen overbodig of verandert de aard van het werk ingrijpend – ook voor hoger opgeleiden. Tegelijkertijd moeten we door demografische verschuivingen juist langer werken. Bedrijven staan onder grote druk om te veranderen en vragen grote flexibiliteit van hun personeel. En de nieuwe generatie werknemers stelt andere eisen aan een baan: er wordt minder belang gehecht aan geld, aan zinvol en uitdagend werk des te meer.  

Hoe ziet ons werkende leven in de toekomst eruit? Is de klassieke opvatting van een vaste baan houdbaar in tijden waarin de omstandigheden snel veranderen? Weten we nog wel wat we met onszelf aan moeten, als we door robotisering en automatisering veel minder hoeven te werken? Hoe zorgen we ervoor dat de lasten en lusten van werk eerlijk worden verdeeld? Hoe kunnen we naast de economische ook de maatschappelijke meerwaarde van werk ontsluiten? 

Rinnnooy Kan is hoogleraar economie en bedrijfskunde, en D66-lid Eerste Kamer en Went (econoom) werkt voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid aan een project over de toekomst van werk. 

Elite gezocht…elite gevonden! met Feike Sijbesma
‘Wat is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven?’ 

verslag van de avond

The Purpose and Future of Work met Alexander Rinnooy Kan, Robert Went, Eva de Valk en Ruben van Zwieten. 

foto verslagverslag van de avond

The Position of Europe in the World

Nu de Verenigde Staten een nieuwe, meer naar binnen gerichte fase in hun internationale oriëntatie ingaan en opkomende grootmachten als China en India een meer affirmatieve rol opeisen op het wereldtoneel, wordt de vraag hoe Europa zich tussen deze ontwikkelingen moet positioneren urgenter. In hoeverre bieden Europa en de EU een model voor de rest van de wereld als het aankomt op democratie, een geïntegreerde economie en programma’s voor sociaal welzijn? Lange tijd leek er binnen Europa een relatieve consensus te bestaan over deze vragen. Maar de immer groeiende politieke en economische verschillen binnen de EU maken het steeds moeilijker om een uniforme visie uit te dragen. Kan Europa een mondiale rol spelen en tegelijkertijd intern verdeeld zijn? En zal Europa in staat zijn haar gerichtheid op vrijheid en mensenrechten hoog te houden of zal het vervallen in protectionisme, nationalisme en isolatie?

foto verslagverslag van de avond

The Impact of Business in Society

Ontwrichting wordt binnen de zakelijke wereld vaak geprezen: het verstoren van markten, het op een nieuwe manier leveren van goederen en diensten of het verkopen van innovatieve producten zijn kenmerken van commercieel succes. Maar de invloed van deze marktprocessen rijkt verder dan het zakenleven. Wat voor impact hebben deze processen op de samenleving en al haar verschillende subgroepen? Hoe beïnvloeden zij sociale relaties? En het milieu?
In een tijd waarin het bedrijfsleven in toenemende mate binnen een globale context plaatsvindt, is het belangrijk deze vragen vanuit een internationaal perspectief te benaderen. De vraag die deze avond centraal staat, is dan ook: wat is de impact van het bedrijfsleven op onze samenleving wereldwijd?

foto verslag