Social Kitchen Amsterdam en Rotterdam

1.0 Algemeen

1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen De Nieuwe Poort en een bezoeker. Deze algemene voorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht.

1.2
De Nieuwe Poort zal al het mogelijke verrichten om het bezoek naar wens van de bezoeker te laten verlopen. De Nieuwe Poort zal optimale zorgvuldigheid jegens de bezoeker betrachten. De Nieuwe Poort zal tevens trachten de evenementen in het gebouw ongestoord te laten plaatsvinden. De Nieuwe Poort spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen.

2.0 Prijs

2.1
Alle aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. We aanvaren geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door De Nieuwe Poort en door derden aan de bezoeker gedane aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de verkoop van toegangsbewijzen door derden.

2.2
De bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal.

3.0 In het gebouw

3.1
Gedurende zijn/haar verblijf in en rondom De Nieuwe Poort dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, wettelijke regels, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van De Nieuwe Poort gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.

3.2
Het is verboden om:

 1. Aan derden in het gebouw goederen en schriftelijk informatie zonder toestemming van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen.
 2. Dieren het gebouw in te brengen
 3. Eigen etenswaren en/of consumpties in het gebouw mee te brengen
 4. Drugs in het gebouw mee te nemen en/of te gebruiken

3.3
Het is verboden voor de bezoeker om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van De Nieuwe Poort, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in het gebouw bij zich te hebben of zonder toestemming te gebruiken.

3.4
De Nieuwe Poort behoudt zich het recht om van het evenement waarbij de bezoeker aanwezig is beeld-en/of geluidsopnamen te maken. De bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van genoemde evenementen.

4.0 Aansprakelijkheid

4.1
Het verblijf van de bezoeker in en rondom De Nieuwe Poort is voor zijn/haar eigen rekening en risico.

4.2
De aansprakelijkheid van het gebouw wordt onder meer uitgesloten voor:

 1. Schade ten gevolge van het handelen van derden
 2. Schade ten gevolge van het niet opvolgen van instructies
 3. Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers
 4. Schade aan eigendommen en/of goederen ontstaan tijdens het verblijf in en rondom De Nieuwe Poort
 5. Diefstal van uw eigendommen en/of goederen ontstaan tijdens het verblijf in en rondom De Nieuwe Poort
 6. Vermissing van uw eigendommen en/of goederen ontstaan tijdens het verblijf in en rondom De Nieuwe Poort

5.0 Zaalverhuur

5.1
De huurder krijgt achteraf de catering verrekend voor het vooraf aangegeven aantal genodigden, ook bij minder aanwezigen. Bij meer genodigden zal de bestelde catering uiteraard naar boven worden bijgesteld in de uiteindelijke factuur.

5.2
De huurder dient aanwijzingen van het personeel van De Nieuwe Poort inzake het gebruik en de veiligheid van de gehuurde ruimtes op te volgen

5.3
De huurder is aansprakelijk voor alle schade –op welke manier dan ook veroorzaakt- die direct of indirect verband houdt met het gebruik van de gehuurde ruimte en de bijbehorende apparatuur. Aan de huurder zullen de kosten van herstel van de schade in rekening worden gebracht.

5.4
De zaal moet in ordelijke staat worden achtergelaten.

5.5
De Nieuwe Poort is gevestigd in een gebouw waarin niet gerookt mag worden. Indien er sprake is van misbruik en de brandweer dientengevolge uitrukt, worden de kosten op de veroorzaker verhaald.

5.6
Het is de huurder niet toegestaan de ruimte(n) van de medehuurder te verstoren tijdens de huurperiode. Zonder toestemming van De Nieuwe Poort mag de huurder geen versterkte muziek in de gehuurde zalen ten gehore te brengen.

6.0 Klachten

6.1
Klachten dienen binnen veertien dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden verstuurd te worden naar info@denieuwepoort.org. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door De Nieuwe Poort niet in behandeling genomen.

7.0 Betalingsvoorwaarden

7.1
De betaling van de factuur zoals in de offerte overeengekomen zaken kan per pin, creditcard of contant geschieden aan de kassa in De Nieuwe Poort. De factuur kan ook op rekening worden voldaan. Hiervoor heeft De Nieuwe Poort de juiste tenaamstelling, contactgegevens en bedrijfsgegevens nodig. Voor betaling op rekening wordt 7,50 ex 21% btw administratiekosten in rekening gebracht.

7.2
De betalingstermijn is binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij te late betaling worden alle gemaakte kosten, inclusief buitengerechtelijke incassokosten en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies, in rekening gebracht.

7.3
Tot een week voor aanvang van de activiteiten zijn annuleringen bij De Nieuwe Poort kosteloos. Indien de verhuurder de overeenkomst om welke reden dan ook korter dan één week voor aanvang van de activiteit annuleert, worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

 1. Bij annuleringen korter dan 7 dagen en langer dan 4 dagen voor aanvang van de activiteit wordt 60% van het overeengekomen totaalbedrag in rekening gebracht.
 2. Bij annuleringen korter dan 24 uur voor aanvang van de activiteit wordt het volledig overeengekomen totaalbedrag in rekening gebracht.

8.0 Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, teksten en muziek van De Nieuwe Poort berusten bij De Nieuwe Poort. De bezoeker mag deze niet direct of indirect openbaar maken en/of verveelvoudigen of anderszins gebruiken.